Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος

Health Sector

Emotional Intelligence in Health Sector

(8 ώρες δια ζώσης ή online)

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στη παροχή Υπηρεσιών υγείας

Στον τομέα της υγείας, η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται από έρευνες ως ύψιστης σημασίας για την ορθή παροχή φροντίδας, καθώς και για την καλλιέργεια ισχυρών σχέσεων με τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους. Επιπλέον, η συναισθηματική νοημοσύνη ενισχύει μια κουλτούρα ασφάλειας η οποία μειώνει δραματικά τα ανθρώπινα λάθη.
Οι επαγγελματίες υγείας με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη επιδεικνύουν ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση και αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών, τα καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία και τη μείωση των ποσοστών επαγγελματικής εξουθένωσης του προσωπικού.

Εκπαίδευση

(προσφέρεται σε ομάδες ή ατομικά κατόπιν συνεννόησης)

Ενότητα Ι​

Συναισθηματική Νοημοσύνη

(2 workshop)

Η συναισθηματική νοημοσύνη και οι παράγοντες / ικανότητες που την εξασφαλίζουν, αναφέρονται από τις έρευνες ως βασικός παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας ενός οργανισμού στο τομέα της υγείας.
Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί ο όρος, τα μοντέλα και οι διαστάσεις της συναισθηματικής
νοημοσύνης καθώς και θα εξεταστούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν και να αυξήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη μέσω δομημένης εισήγησης και ασκήσεων.

Ενότητα ΙI

Λεκτική και Μη λεκτική επικοινωνία

(2 workshop)

Βασική διάσταση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι η αναγνώριση της συμπεριφοράς, της στάσης, και των συναισθημάτων των ανθρώπων γύρω μας. Βασικό εργαλείο σε αυτή τη
κατεύθυνση είναι ικανότητα αποκωδικοποίησης των λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων.
Σε αυτή την ενότητα οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας καθώς και με την ανάλυση της λεκτικής επικοινωνίας. Θα εξετάσουμε τα συνηθέστερα μη λεκτικά σημάδια καθώς και την αποκωδικοποίηση και τη
πραγματική σημασία των λέξεων σε περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ενότητα ΙII

Αποτελεσματική Επικοινωνία

(1 workshop)

‘’ Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επικοινωνία είναι ότι νομίζουμε ότι αυτή συνέβη…’’
Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε τη σημασία της επικοινωνίας και το ρόλο που αυτή
διαδραματίζει στην ασφάλεια αλλά και στη διαδικασία περίθαλψης των ασθενών.
Θα αναφερθούμε στα βασικά εμπόδια στην επικοινωνία, σε αναποτελεσματικές πρακτικές
επικοινωνίας και οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το δικό τους προσωπικό επικοινωνιακό
προφίλ.

Ενότητα ΙV

Παρατηρητικότητα Προσοχή (Attentiveness) και ασφάλεια

Στην ενότητα αυτή θα μιλήσουμε για τη σημασία της προσοχής και παρατηρητικότητας σε
περιβάλλον με απαιτήσεις ασφάλειας. Ο ρόλος και ο μηχανισμός της μνήμης και με ποιο τρόπο να συγκρατείτε ότι πραγματικά σας χρειάζεται.

Ενότητα V

Συμπεράσματα - Επόμενα βήματα - Συζήτηση

Σε αυτή την ενότητα, θα προσδιορίσουμε τα οφέλη από την εκπαίδευση και θα καθορίσουμε ένα ατομικό σχέδιο δράσης.

Σας ακούγεται ενδιαφέρον;
Συμπληρώστε τη φόρμα

Κατεβάστε τα περιεχόμενα εκπαίδευσης (PDF)

Προγραμματίστε μια σύντομη διαδικτυακή συνάντηση με τον εκπαιδευτή